yazdan.sadi_official یزدان سعدی

Visual artist هر چیز را به زبان نمیآورم ولی همه چیز را نقاشی میکنم(پیکاسو) نقاش شاعر (هایکو) طراح و کیوریتور بین المللی گرافیک عکاس و مستند ساز
website
Post:234 Following: 614 Follower: 9.9k
skip
529 6 Feb 18, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه شوکا .... گاندی )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

686 4 Feb 16, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه شد ... میرزا )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

500 2 Feb 14, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه قاسم درکه )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

603 7 Feb 13, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه خانه هنرمندان قدیم )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

598 3 Feb 12, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه هوم ... طالقانی)کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

760 7 Feb 11, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه عکس ... برج اسکان)کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

678 7 Feb 10, 2018
yazdan.sadi_official:

کافءین ... حسینی کریمخان)کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

673 5 Feb 9, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه موکا ... ثناعی.کریمخان)کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

661 6 Feb 8, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه سارا ... چهارراه ولیعصر )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

707 5 Feb 7, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه رمانس ... فردوسی)کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

681 2 Feb 6, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه گیل گمیش ... کریمخان)کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

684 8 Feb 5, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه عکس ... سرخه بازار ونک)کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

961 7 Feb 4, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه مدرن الهیه )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

899 5 Feb 3, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه ریور ... برج نگار.ونک )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

879 10 Feb 2, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه گودو ... چهار راه کاخ )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

897 10 Jan 31, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه پنیر پرچک ... بالاتر از پارک ساعی )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

851 9 Jan 30, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه آپ آرت مان ... کریمخان )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

853 7 Jan 29, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه ثالث قدیم ... کریمخان .نشر ثالث )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

792 6 Jan 26, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه شرایتون ... هتل هما ۳صبح )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

814 5 Jan 23, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه ویونا ... پارک پرنس )کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

965 8 Jan 22, 2018
yazdan.sadi_official:

کافه آپارات ... صناعی _ میرزای شیرازی)کافه های روشن فکری مرکز شهر تهران که کم کم قدمتشان دارد به یک قرن می رسد در دو دهه اخیر بسرعت مانند قارچ دارند رشد و تکثیر میشوند ولی کیفیت آدمهایی که درونشان قدم میگذارند کاملن رشد معکوس داشته و بیشتر مکانی ست برای گذر از بار ترافیک شهری تا پایان آن و حرکت بسوی انزوای فرهنگی افراد این شهرهای بزرگ .اما رویکرد من به کافه و کافه گردی های دائمی صرفن یادداشتی تصویری از پاتوق های گذشته وحال است و اینکه دوره به دوره چه کسانی و در چه وضعیتی کنار هم میزیند و دغدغه هاشان چه بوده و چه شده و سعی کردم جای خالی بزرگانی که نامشان همیشه با کافه ها عجین شده را هم زنده نگهدارم.کسانی که فرهنگ معاصر ما را ساخته و میسازند .کسانی که کافه محل زیستشان است نه قرارهای بی قراری .کسانی که سفارشهاشان در کافه همان همیشگی است و محل کارشان کافه است و باید هم باشد.کافه محل نمایش کوچکی از وضعیت جامعه آنروز و امروزشان است و میخواهند نسخه ای در خور برای فرهنگ جامعه شان بپیچند .آنها در کار های من نظاره گر کافه هایند و پرسه زنان فرهنگی شهرشان و خروجی آثارشان همچون من پرداختی متفاوت از چیزی که میبینند .انها میبیند و فرقشان هم در همین دیدن درست و عمیق است .انها میبینند و به همین خاطر هستند ولی افسوس که امروز در هر شهر تعدادشان از انگشتان دست هم کمتر است . 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

1108 20 Jan 6, 2018
yazdan.sadi_official:

مجموعه پرتره های مینی مال بشر مسخ شده معاصر من (هر کدام از این انسانها میتواند خود شما باشید که روزی بطور اتفاقی در این شهر( تهران ) رو به روی من یا در وضعیتی دیگر ولی خاص بوده باشید که شکار قلم من شدید تا روایتی شوید از این روزها و آدم های معاصر من درشهری که همزمان دوستش می داریم و از آن متنفریم ،شهری بزرگ و بی انتها که تاریخ را از ابتدا تا انتهایش همزمان درون خود دارد و نمایش میدهد و روح ما را تسخیر مصاءبش کرده و ما را به خالص ترین شکل بشر بدون هیچ معرفت اضافه ای تبدیل نموده و با شتاب هم به کارش ادامه میدهد . بیشتر این پرتره ها دو یا چندچهره دارند ، چهره ای که به جلو نگاه میکند و چهره ای که به گذشته مینگرد یا درون خودش غرق شده است و یا هر سه اینها و هیچ کدام هم خود کامل ما نیست. خودی که در سردرگمی و پرتاب شدگی بزرگ در متن این شهر قرار گرفته و معلول خوانش صحیح چه هستیمش و به کجا می رویمش به دور خود سماعی ابدی دارد) 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page

1004 10 Jan 4, 2018
yazdan.sadi_official:

مجموعه پرتره های مینی مال بشر مسخ شده معاصر من (هر کدام از این انسانها میتواند خود شما باشید که روزی بطور اتفاقی در این شهر( تهران ) رو به روی من یا در وضعیتی دیگر ولی خاص بوده باشید که شکار قلم من شدید تا روایتی شوید از این روزها و آدم های معاصر من درشهری که همزمان دوستش می داریم و از آن متنفریم ،شهری بزرگ و بی انتها که تاریخ را از ابتدا تا انتهایش همزمان درون خود دارد و نمایش میدهد و روح ما را تسخیر مصاءبش کرده و ما را به خالص ترین شکل بشر بدون هیچ معرفت اضافه ای تبدیل نموده و با شتاب هم به کارش ادامه میدهد . بیشتر این پرتره ها دو یا چندچهره دارند ، چهره ای که به جلو نگاه میکند و چهره ای که به گذشته مینگرد یا درون خودش غرق شده است و یا هر سه اینها و هیچ کدام هم خود کامل ما نیست. خودی که در سردرگمی و پرتاب شدگی بزرگ در متن این شهر قرار گرفته و معلول خوانش صحیح چه هستیمش و به کجا می رویمش به دور خود سماعی ابدی دارد) 🎨 ist ofvisual work gallery مند _سعدی page